Montáž, servis a prestavba auta na plyn
All4car

Priebeh kontroly originality

 

Kontrola originality sa vykoná na náklady prevádzkovateľa vozidla:

 

1. na jeho žiadosť

 

2. na základe rozhodnutia obvodného úradu dopravy v nasledovných prípadoch:

 • žiadosti o zápis zmeny údajov o výmene karosérie,
 • oznámenia alebo zistenia, že na vozidle boli vykonané neoprávnené vonkajšie zásahy do jeho konštrukcie alebo jeho dokladov,
 • oznámenia alebo zistenia, že pridelené identifikačné číslo vozidla VIN je poškodené alebo nečitateľné.

 

 

 

 

Potrebné doklady

 

Pred začatím kontroly originality musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na kontrolu originality okrem preukazu totožnosti aj nasledovné doklady:

 

A. Ak ide o vozidlo prihlásené do evidencie v Slovenskej republike:

 

 1. osvedčenie o evidencii časť II a osvedčenie o evidencii časť I. (ak boli vydané) alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia vydaný políciou alebo doklad o zadržaní osvedčenia vydaný políciou (v prípade vydaných dokladou políciou sa predkladá aj fotokópia osvedčenia o evidencii časť II opatrená pečiatkou orgánu Policajného zboru),
 2. doklad o nadobudnutí karosérie alebo rámu vozidla v prípade ich výmeny,
 3. doklad o vykonaní prestavby vozidla v prípade hromadne schválenej prestavby,
 4. rozhodnutie o povolení prestavby, ak ide o prestavbu jednotlivého vozidla.

 

 

 

B. Ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel:

 1. doklad o nadobudnutí vozidla,
 2. osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu z krajiny pôvodu alebo zo štátu, kde bolo evidované spolu s úradne overeným prekladom (preklad sa nepožaduje pokiaľ je v českom jazyku),
 3. úradne overený doklad o vyradení vozidla s evidencie v štáte, v ktorom bolo vozidlo evidované (preklad sa nepožaduje pokiaľ je v českom jazyku), ak sa takýto doklad v štáte vývozu vydáva,
 4. doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak ide o vozidlo dovezené zo štátu mimo EÚ.

 

 

C. Ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel a má vydané technické osvedčenie vozidla:

 

 1. doklad o nadobudnutí vozidla,
 2. úradne overený preklad technického osvedčenia vozidla (preklad sa nepožaduje pokiaľ je v českom jazyku),
 3. doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak ide o vozidlo dovezené zo štátu mimo EÚ.

 

 

 

D. Ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel:

 

 1. doklad o nadobudnutí vozidla,
 2. vyhlásenie žiadateľa, že vozidlo nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v inom štáte,
 3. návrh na spracovanie základného technického opisu vozidla vydaného poverenou skúšobňou alebo doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu (ak má na tento typ platný základný technický opis vozidla).

 

 

E. Ak ide o vozidlo vyradené z evidencie vozidiel z dôvodu jeho odcudzenia pred opätovným schválením na premávku:

 

 1. doklad orgánu Policajného zboru o oznámení odcudzenia vozidla,
 2. doklad orgánu Policajného zboru o vyradení vozidla z evidencie vozidiel,
 3. doklad orgánu Policajného zboru o vrátení vozidla.

 

 

 

F. Ak ide o vozidlo, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie:

 

 1. technické osvedčenie vozidla alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia technického osvedčenia vydaného políciou.

 

 

Upozornenie!

Bez predloženia ustanovených dokladov technik kontroly originality nesmie vykonať kontrolu originality.
Pracovisko kontroly originality môže odmietnuť výkon kontroly originality na vozidle, ktoré má neprimerane znečistenú karosériu a motorový priestor.

 

 

 

Priebeh kontroly

 

Kontrolu originality vozidla vykonávajú vždy dvaja technici kontroly originality. Za jednotlivé vykonané úkony zodpovedá každý technik kontroly originality samostatne. Kontrolu originality možno vykonať podľa voľby prevádzkovateľa vozidla na pracovisku kontroly originality príslušnom podľa typu pracoviska a kategórie vozidla. Počas kontroly originality sa môže prítomný prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla zdržiavať len v priestoroch určených pre zákazníka. Na vykonávanie kontroly originality sa používajú len meradlá a prístroje, ktorých vhodnosť bola schválená Ministerstvom dopravy SR.

Priebeh kontroly určujú metodické pokyny na vykonávanie kontrol originality vozidiel na pracoviskách kontroly originality.

Výsledkom kontroly originality sú namerané a zistené údaje a skutočnosti, ktoré charakterizujú stav identifikátorov vozidla, požadovaných dokladov kontrolovaného vozidla a stav údajov v evidencii vozidiel.

 

 

 

 

 

 

Vyhodnotenie kontroly originality

V rámci hodnotenia výsledku kontroly originality sa posudzujú nasledovné kritériá:

 

 

 

Stav identifikátorov vozidla - hodnotí sa štvorstupňovou klasifikáciou:

 

 • stupeň vyznačený číslom „1“ – identifikátory vozidla sú nedotknuté, nie sú viditeľné stopy neoprávneného vonkajšieho zásahu alebo vonkajšie neoprávnené zásahy do konštrukcie vozidla sa nezistili, alebo zmena identifikátorov bola spôsobená povolenou prestavbou,
 • stupeň vyznačený číslom „2“ – na identifikátoroch vozidla nastala zmena pôsobením vonkajších vplyvov a síl, sú nečitateľné alebo ich nemožno určiť,
 • stupeň vyznačený číslom „3“ – údaje na identifikátoroch vozidla sú pozmenené následkom neoprávneného vonkajšieho zásahu alebo sa vozidlo skladá z častí s odlišnými identifikačnými údajmi, alebo sa zistili neoprávnené zásahy do konštrukcie vozidla, alebo sa zistili neoprávnené zásahy do časti, na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN,
 • stupeň vyznačený číslom „0“ – údaje na identifikátoroch vozidla chýbajú alebo došlo k odstráneniu tej časti karosérie, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN.

 

 

 

Stav požadovaných dokladov - hodnotí sa štvorstupňovou klasifikáciou:

 

 • stupeň vyznačený číslom „1“ – požadované doklady nenesú žiadnu známku nepravosti a údaje v nich uvedené zodpovedajú údajom na identifikátoroch kontrolovaného vozidla alebo zmena údajov je spôsobená povolenou prestavbou vozidla,
 • stupeň vyznačený číslom „2“ – požadované doklady nenesú známku nepravosti, ale údaje v nich uvedené sa pravdepodobne z dôvodu chybného zápisu nezhodujú s údajmi na identifikátoroch kontrolovaného vozidla,
 • stupeň vyznačený číslom „3“ – niektorý z požadovaných dokladov vozidla má pozmeňované údaje alebo je falzifikát,
 • stupeň vyznačený číslom „0“ – údaje v dokladoch sú nečitateľné alebo chýbajú.

 

 

 

Stav údajov v evidencii vozidiel sa hodnotí štvorstupňovou klasifikáciou:

 

 • stupeň vyznačený číslom „1“ – údaje v evidencii vozidiel a zhodujú s údajmi na identifikátoroch kontrolovaného vozidla a požadovaných dokladoch v plnom rozsahu alebo zmena údajov je spôsobená povolenou prestavbou vozidla,
 • stupeň vyznačený číslom „2“ – údaje v evidencii vozidiel sa pravdepodobne z dôvodu chybného zápisu nezhodujú s údajmi na identifikátoroch kontrolovaného vozidla v plnom rozsahu,
 • stupeň vyznačený číslom „3“ – v evidencii vozidiel sa našiel záznam o pátraní,
 • stupeň vyznačený číslom „0“ – v evidencii vozidiel sa nenašiel záznam o kontrolovanom vozidle.

 

 

 

Na základe výsledku hodnotenia stavu identifikátorov vozidla, stavu požadovaných dokladov a stavu údajov v evidencii vozidiel môže byť vozidlo hodnotené ako:

 

 1. spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
 2. dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
 3. nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

 

 

 

Doklady o kontrole originality

 

A. Ak je vozidlo pri kontrole originality vyhodnotené ako spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, zákazník získa z pracoviska kontroly originality nasledovné doklady:

 

 1. Odborný posudok o kontrole originality s hodnotením "spôsobilé"
 2. Perforovanú kontrolnú nálepku (modrú)
 3. Kontrolné bezpečnostné nálepky na určené miesta

 

 

 

B. Ak je vozidlo pri kontrole originality vyhodnotené ako dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách alebo nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, zákazník získa z pracoviska kontroly originality nasledovné doklady:

 

Odborný posudok o kontrole originality s hodnotením "dočasne spôsobilé" alebo "nespôsobilé".


 

 

Potrebujete servis?
Zavolajte nám a popíšte nám svoj problém.
+421 905 847 829
+421 42 46 92 271
Koľko stoja naše služby?
Pošlite nám informácie o svojom aute a my vám vypočítame cenu.
Novinky emailom

Chcete dostávať aktuálne informácie o našich službách a akciách?